Thursday, March 24, 2011

Cuba de laatste 4 dagen/ the last 4 days Varadero

16-09-2010 tot 21-09-2010
Vandaag gaan we naar Varadero. Daar blijven we 4 dagen. Heerlijk genieten van de zon, strand en de zee.Na het ontbijt gingen we eerst nog naar het mausoleum van Che en zijn overleden companen. Eerst gingen we naar het winkeltje en daarna richting het mausoleum. Maar helaas mochten we geen tassen mee naar binnen brengen.Dus alles (ook de buidel, dat mocht ook niet) naar Pedro gebracht die bij die bij de auto bleef. Voordat we naar binnen mochten moesten we onze petten en andere hoofddeksels afdoen en mochten we we niet hard praten, alleen fluisteren.Er werd zelfs opgelet of we dat wel deden. Niet alleen Che ligt daar, maar ook zijn companen in de revolutie, die overleden zijn. Daarna zijn we naar het museum gegaan die over Che ging. Er waren nog vele spullen van hem overgebleven die tentoongesteld werden en ook heel veel foto's. Zo warm als het buiten was, zo koud was het in het museum.Daarna op stap naar Varadero. Onderweg nog een plasstop gehad. En daarna in 1x naar het Hotel, waar we 4 dagen zouden verblijven. Bij het hotel afscheid genomen van Ana en Pedro. Helaas konden we nog niet naar onze kamer, want die was nog niet klaar. We moesten nog een hele middag wachten. Wel konden we al gebruik maken van alle dingen van het hotel.Het is een all-incluse hotel. Dus we konden eten en drinken. Zijn dan ook gaan lunchen, wat redelijk was. Gebruik maken van het zwembad/strand. Alleen hadden we geen plek om ons te verkleden. Dus maar wat rondgehangen en af en toe een drankje genomen. Tegen 16.00u konden we naar onze kamer, volgens de receptie. Maar toen we daar waren, was de kamer nog niet klaar en moesten nog wachten. Kamer was niet in het hotel zelf, maar in een dependance aan de overkant. Ook goed.Uiteindelijk konden we naar onze kamer. We hadden een piepklein badkamertje. Wat aangerommeld en gedoucht. Daarna naar het hotel en wat wezen drinken en gaan dineren, wat ook redelijk was. Daarna van het uitzicht genoten, onder het genot van een drankje.
De andere dagen zijn we veel op het strand geweest, hebben weinig gedaan. Echt uitgerust: eten, drinken, verbranden door de zon en op zoek naar schaduw. Gelezen. Dus heerlijk gerelaxt. Hebben de winkeltjes in de buurt van het hotel nog bezocht.Op de 20e zijn we om 12.35u opgehaald. Moesten nog een tijdje rijden naar Havana. De reis terug verliep vlot. We hebben onze plek nog ge-upgrate voor 60 euro pp.
Ivm mist in Amsterdam duurde het landen langer dan verwacht.Uiteindelijk hebben de piloten kunnen landen. Waren rond 13.00u terug in Nederland. Daan werd opgehaald door haar ouders. Die stonden al te wachten. Die heb ik begroet en meteen afscheid van genomen, wat ik wel heel erg ongezellig vond, maar mijn "taxi" stonden ook al te wachten. Dus moest ik helaas alles snel doen. Heb een fantastische vakantie gehad met Daan. Dank je wel daarvoor.Ik vind Cuba echt een aanrader voor een vakantie. De mensen zijn vriendelijk en behulpzaam. Eten is wat minder, maar redelijk goed.16/09/2010 to 21/09/2010
Today we are going to Varadero. We stay four days. Enjoy the sun, sand and sea.
After breakfast we went first went to the mausoleum of Che and his deceased companions. First we went to the shop and then towards the mausoleum. But unfortunately we were not allowed to bring in bags. So everything (including the bag, which was not) brought to Pedro who stayed with the car.Before we could enter we had hats and other headgear wrist and we were not we talking loud, just whisper. They even pay attention if we did. Che is not only there, but his companions in the Revolution, who are deceased. Then we went to the museum who Che was. There were many things left of him were on display and lots of pictures. As warm as it was outside, so cold it was in the museum.Then step on to Varadero. Along the way we had a pee stop. And then in 1x to the Hotel, where we would spend four days. At the hotel goodbye to Ana and Pedro. Unfortunately we could not go to our room because it was not finished. We had to wait an entire afternoon.But we could all use all the things away. It is an all-incluse hotel. So we could eat and drink. Are therefore going to lunch, what was reasonable. Using the pool / beach. Only we had no place for us to dress. So I hung around and occasionally had a drink. At 16.00pm we could to our room, according to the reception. But when we were there, the room was not ready and had to wait. Room was not in the hotel itself, but in an annex across the street. Also good.Eventually we could to our room. We had a tiny small bathroom. What aangerommeld and showered. Then to the hotel and drink some orphans and dine, whatever was reasonable. Then enjoyed the view, while enjoying a drink.The other day we went to the beach a lot, have done little. Really equipped: eating, drinking, burnt by the sun and seeking shade. Read. So delicious gerelaxt. Do the shops near the hotel we visited.On the 20th we picked up at 12.35u. Had to drive to Havana for a while. The trip back was smooth. We have our place upgrade process still based on 60 euros per person.
Because of fog in Amsterdam countries took longer than expected. Eventually the pilots to land. Were around 13.00pm to the Netherlands. Daan was picked up by her parents. Who were already waiting.Which I immediately greeted and taken leave of, what I really felt uncomfortable, but my "taxi" were already waiting. So unfortunately I had to do everything fast. Have had a fantastic holiday with Daan. Thank you for that.
I think Cuba really a must for a holiday. The people are friendly and helpful. Food is less, but pretty good.

Wednesday, March 23, 2011

Cuba dag 12: Santa Clara

15-09-2010
Vanmorgen een keer wakker geworden van de wekker. Het bed was niet zo prettig: een heuvel met de top in het midden, wat toch wel wat lastig was om te slapen. Verder was de airco erg koud en liet zich ook niet lager zetten. Halverwege de nacht maar een deken over mijn heen gelegd.Naar het ontbijt gegaan. De plek waar we zaten was prachtig. Mooi uitzicht, echt genieten. Het ontbijt was voor het eerst met een menukaart. Het ontbijt was goed. Heerlijk.
Na het ontbijt zijn we vlot vertrokken. Toen we de kamer verlieten, kregen we van de tuinman een grappig gevlochten dingetje, met een bloemetje. Hij hielp ons met de koffers en kreeg natuurlijk een fooi.Vroeg op pad en een lange rit voor de boeg. De zon scheen heerlijk. Rond 12 uur hadden ween pitstop voor wc-bezoek en om te tanken in Gamaguey. Daarna doorgereden naar Sancti Spiritus voor de lunch (15.30u) Aangezien het wat laat was om te lunchen, heb ik maar weinig gegeten. Ook vertrouwde ik het niet zo.Na de lunch op weggegaan naar Santa Clara en daar kwamen we aan om 16.37u. Het museum van Che sluit om 17.00u, dus waren we te laat en gaan we daar morgen heen, voordat we naar Varadero heengaan. Dit is de laatste stop van de rondreis. Onderweg veel regen en onweer gehad. De auto doet het weer goed.Om de regen zijn we een tijdje in de kar blijven zitten, maar het hield maar niet op met regenen, dus er toch maar doorheen gegaan. We waren nu op een soort Centerparks. We hadden dus een huisje/appartement. Mooir gebied en een grappig appartement. We hebben een tijdje zitten kletsen met Ana en Pedro. We hebben nu meer gehoord dan afgelopen week. Wat interessant was. Oa.: 1 CUC = 2- Nat.PesoNa het borrelen zijn we gaan douchen en daarna gaan eten. Eten was goed, maar veelal hetzelfde als afgelopen dagen. Na het diner in tijdje nog zitten kletsen met Ana en Pedro. Tegen 23.00u naar bed toe. Morgen gaan we naar Varadero, om de laatste 4 dagen van onze vakantie te brengen.15-09-2010
This morning, once awakened by the alarm. The bed was not so pleasant: a hill top in the middle, which was really a bit difficult to sleep. Furthermore, the air is very cold and was even lower. Halfway through the night but a blanket over my superimposed.Went to breakfast. The place where we were was magnificent. Beautiful view, really enjoy. The breakfast was the first time with a menu. The breakfast was good. Delicious.After breakfast we quickly left. When we left the room, the gardener gave us a funny twisted little thing, with a flower. He helped us with our luggage and got a tip of course.
Early and a long drive ahead. The sun was wonderful. Around 12 hours had disappeared pit stop for toilet visits and to refuel in Gamaguey. Then drove to Sancti Spiritus for lunch (15:30) As a little late for lunch, I ate very little.Also, I trust not. After lunch at left to Santa Clara and there we arrived at 16.37u. Che's museum closes at 17.00, so we were late and we go there tomorrow before we go to Varadero. This is the last stop of the tour. Along much rain and thunder had. The car is doing well again.For a while the rain we sit in the cart, but it would not stop raining, so we went through anyway. We were now on a sort of Center Parks. We had a house / apartment. Mooir area and a cute apartment. We have some time chatting with Pedro and Ana. We have heard more than last week. What was interesting. Oa.: 1 CUC = 2 - Nat.PesoAfter drinks we take a shower and then eat. Food was good, but mostly the same as previous days. After dinner, while still chatting with Pedro and Ana. Went to bed at 23:00. Tomorrow we go to Varadero, the last 4 days of our holiday to spend.

Tuesday, March 22, 2011

Cuba dag 11 Holguin

14-09-2010
Vandaag een lange reisdag. We gaan naar Holguin. De rit verliep moeizaam, omdat de auto nog niet gemaakt was en dus onderweg geregeld problemen hadden.In Chorro de Maita, is een nagemaakte Indianendorp. Een soort openlucht museumpje. We waren net op de tijd voor de show. Aan het eind van de show moesten we natuurlijk meespelen, maar niet gedaan ivm met mijn enkel. Ik wees ernaar en toen kwamen ze met een 1 of ander kruidenmengsel wat zou helpen.Ze zwaaiden er alleen mee en dat zou al helpen. De medicijnman zwaaide er natuurlijk mee, anders hielp het niet ;-)
Na de show zijn we naar de archeologische graven gegaan. Daar lagen de Spanjaarden en de Indianen door elkaar. Erg interessant.Ondertussen was Pedro weer weggegaan om de auto te repareren. Hij is nergens binnen geweest. Hij is meteen weggegaan, nadat hij ons had afgezet.Na de graven zijn we gaan lunchen. Pedro was nog steeds niet terug. We kregen kip en friet. De 1e x dat we friet kregen in Cuba. De rijst was sterk gekruid, wat niet echt lekker was. We hadden nog een cocktail gehad en kregen vruchten toe. Na het eten was het wachten op Pedro en dat duurde lang. We zijn het park wat beter gaan bekijken en weer terug naar de lunchplek.Om 3 uur was Pedro er eindelijk. Ana was een beetje boos, omdat Pedro dat dag ervoor een iddag vrij had en toen niets aan de auto heeft gedaan. Toen hij er was , wil de hij meteen weer vertrekken. Wilde niet lunchen, we hadden het eten nog wel bewaard voor hem, maar hij wilde niet.Dus verder op weg naar Holguin. Daar zijn we nog even de stad in gegaan. Daarna naar het hotel gegaan, wat in de middle of nowhere was. Het is een hotel waar meestal alleen maar Cubanen komen. Heeft een prachtig uitzicht en doet goed aan. Het begon even later ook nog te regenen. We waren net op tijd in de hotelkamer, want we waren net binnen en het begon flink te onweren en te regenen.Heerlijk gedoucht en zijn daarna gaan eten. Dat was rond 19.00u. We aten nu gelijk met Ana en Pedro. We kregen beef en friet. Deze friet was beter dan vanmiddag. We hadden een gezellige diner. Na het diner zijn we naar de lounge gegaan en daar in de schommelstoelen gaan relaxen.Today a long day. We're going to Holguin. The trip was difficult, because the car has not been made, so go regularly had problems.
In Chorro de Maita, is a fake Indian village. An open air museum. We were just in time for the show. At the end of the show we had to play, but not done due to my ankle. I pointed at it and they came with a 1 or other seasoning would help.They waved only and we should all help. The medicine man waved them of course, otherwise it did not help ;-)
After the show we went to the archaeological dig. There lay the Spaniards and the Indians together. Very interesting.
Meanwhile, Pedro went away to get the car repaired. He has never been inside. He immediately left, after he had dropped us.After lunch we went to the graves. Pedro was still gone. We had chicken and fries. X the first chips that we had in Cuba. The rice was very spicy, which is not really nice. We had had a cocktail and fruits were increased. After dinner had to wait for Pedro and took a long time. We better go see the park and back to the lunch spot. For 3 hours was finally Pedro. Ana was a bit angry because the day before Pedro had a iddag Fri then nothing on the car did. When he was there, he wants to turn around. Did not have lunch, we had dinner still kept for him, but he did not.So on your way to Holguin. As we went into town gone. Then went to the hotel, which was in the middle of nowhere. It is usually only a hotel where Cubans come. Has a beautiful view and doing well. It started to rain a little later. We were just in time in the hotel room because we were just in and it started to thunder and rain a lot.Delicious showered and then eat. That was around 19:00. We ate right now with Pedro and Ana. We had beef and fries. These fries were better than this afternoon. We had a nice dinner. After dinner we went to the lounge and went there in the rocking chairs to relax.

Monday, March 21, 2011

Cuba dag 10 Santiago de Cuba

13-09-2011
Het ontbijt viel tegen. Het was wel een uitgebreid buffet, maar de broodjes leken niet afgebakken en smaakten dus klef. Na het ontbijt, zo rond 9 uur, zijn we weer op pad gegaan. Eerst naar een monument over een revolutie met Antonio Maceao.Deze monument heeft 23 palen, die 23 machette's voorstellen. Daarna naar zij we naar Santiago de Cuba gegaan. Het was druk op de weg, met vele winkelende mensen. Ook het verkeer was druk en dat op die smalle wegen. Vele stinkende auto's en brommers. Wel nog een aantal koloniale gebouwen gezien, die er redelijk uitzagen.Rond 10.30u vertrokken, richting het El Morrofort te gaan. Een soort piratenfort. Zo zag het er ook uit.
Na het bezoek zijn we gaan lunchen. Daar hadden we een uitzicht op het fort en de baai die hij verdedigde. In de rijst zat pork, dus niet gegeten. Wel de vis gegeten, die wel smakelijk was en nog graten bevat. Tegen de tijd dat we klaar waren, begon het te regenen.We zijn toen teruggegaan naar het hotel. We waren van plan om te gaan zwemmen, maar het regende nog steeds.. We hebben maar een wasje gedaan en tv gekeken. Ondertussen ging het steeds harder te regenen. en begon het ook nog te onweren. Daarbij ging het ook nog wat meer te waaien. Het was benauwd en erg warm. We, vooral ik, zweten ons de rambam. Drijfnat was ik.
Waarschijnlijk vielen de broodjes niet goed, want we waren beiden aan de dunne.We zijn nog even naar de happy hour geweest (op de 15e verdieping) en daarna gaan eten.
Na het eten zijn we weer naar de bar gegaan. We hadden daar een prachtige uitzicht op de stad.
We raakten aan de praat met een Nederlands koppel, die in een ander hotel zaten, maar konden wel gebruik maken van deze bar.The breakfast was disappointing. It was a buffet, but the rolls did not seem so mushy and tasted baked. After breakfast, around 9 hours, we went out again. First to a monument of a revolution with Antonio Maceao. This monument has 23 poles, which machete's 23 proposals. Then to it we went to Santiago de Cuba. It was busy on the road, with many shoppers. The traffic was busy and on that narrow road. Many smelly cars and mopeds. Still seen a number of colonial buildings, which looked reasonable.Around 10:30 left, toward the El Morrofort to go. A kind of pirate fortress. It looked too.
After the visit we had lunch. We had a view of the fort and the bay which he defended. Sat in the rice prok, not eaten. But the fish eaten, who was tasty and still contain bones. By the time we were finished, it started to rain. We went back to the hotel.We planned to go swimming, but it was still raining .. We only have some laundry done and watched TV. Meanwhile it rained harder and harder. and even began to thunder. These were also some more blow. It was very hot and muggy. We, especially me, we sweat the Rambam. I was soaking wet.Probably the sandwiches were not good because we were both on the thin.
We went to the happy hour was (on the 15th floor), then eat.
After dinner we went back to the bar. We had a wonderful view of the city.
We started talking with a Dutch couple who were in another hotel, but could use this bar.